100
TV en Radio DBma 24 jun 2024
07:58:30

facebook-tvenradiodb

twitter-tvenradiodb

youtube-tvenradiodb

Disclaimer

De content op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. TVenRadioDB sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

TVenRadioDB is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. TVenRadioDB is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat TVenRadioDB de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

TVenRadioDB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

De content mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd. Het is niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.

Bijdragen Gebruikers

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De Gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart TVenRadioDB voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De Gebruiker verleent TVenRadioDB door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken.

Voorwaarden voor het plaatsen van reacties en aanvullende content

 • Het is niet toegestaan om racistische, beledigende, bedreigende of anderszins ongepaste reacties, naar interpretatie van de redactie, te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om in reacties persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privé-adressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.
 • Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele reacties te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan de redactie op persoonlijke titel aan te vallen, dan wel zwart te maken op domeinen van TVenRadioDB of daarbuiten.
 • De gebruiker geeft door een reactie te plaatsen aan TVenRadioDB onbeperkt toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.
 • Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de reacties van gebruikers op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers geplaatst en zijn niet die van de redactie of TVenRadioDB. TVenRadioDB aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers.

Privacy Statement

U dient zich ervan bewust te zijn dat TVenRadioDB niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

TVenRadioDB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cooky is een technologisch hulpmiddel waarmee via de website bepaalde informatie in uw browser kan worden opgeslagen en die alleen wordt toegepast terwijl u onze site bezoekt.

Als u geen cookies van onze site wilt ontvangen, dan kunt u uw browser zodanig instellen dat u een melding krijgt zodra u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u de cookie wel of niet wilt accepteren.

Notice & take down

Indien u onrechtmatige content op onze website aantreft, waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. U kunt een melding maken door ons schrftelijk de volgende gegevens te doen toekomen:

 • De naam van de rechthebbende, een bewijs dat u gemachtigd bent namens de rechthebbende op te treden
 • Bewijsstukken en schriftelijke onderbouwing aan te leveren van het vermeende inbreuk op rechten
 • URL waar u de onrechtmatige content heeft aangetroffen
 • Uw naam en contactgegevens


Wanneer de content onrechtmatig is bevonden zullen wij deze binnen maximaal 10 dagen na uw melding verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content onrechtmatig is, zullen wij hier onderzoek naar doen en u daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk nemen wij contact met u op voor meer informatie.

oude videobanden inleveren

Random Afbeelding

Account

Online leden (reputatie)

videoenaudio.nl (+64935)

Statistieken

TV Programma's:3432
TV Programma Afleveringen:63518
Personen:6297
Radio Programma's:459
Groepen / Gezelschappen:520
Afbeeldingen:10032